เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง ยกเว้นข้อมูลอัตราส่วน

เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลอัตราส่วน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ตารางต่อไปนี้กระทบยอดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สุทธิ (GAAP) รายได้สุทธิ (ขาดทุน) (GAAP) หนี้ปัจจุบันและระยะยาว (GAAP) และมูลค่ารวมเป็นทุน (GAAP) เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี (Non-GAAP) ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้สุทธิ (Non-GAAP) หนี้สุทธิ (Non-GAAP) และมูลค่ารวมเป็นทุน (Non-GAAP) ตามลำดับ ซึ่งใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) และผลตอบแทนจากทุน (ROE) EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางรายที่ใช้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หนี้สุทธิ และมูลค่ารวมเป็นทุน (Non-GAAP) ในการคำนวณ ROCE และ ROE ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ปี 2564 2020 2019 2018 2017 ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ (GAAP) 178 205 185 245 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เรียกเก็บ (ตาม 21%) (37) (43) (39) (51) ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี (Non-GAAP) – (ก) 141 162 146 194 รายได้สุทธิ (ขาดทุน) (GAAP) – (ข) 4,664 (605) 2,735 3,419 การปรับรายได้สุทธิ (ขาดทุน) สุทธิภาษี (ดู รายละเอียดด้านล่าง) (1) 364 1,455 158 (201) รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) – (c) 5,028 850 2,893 3,218 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด – (ง) 22,180 20,302 21,641 19,364 16,283 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมโดยเฉลี่ย * – (จ) 21,241 20,972 20,503 17,824 หนี้ปัจจุบันและระยะยาว (GAAP) – (f) 5,109 5,816 5,175 6,083 6,387 หัก: เงินสด (5,209) (3,329) (2,028) (1,556) (834) หนี้สุทธิ (Non-GAAP) – (g) (100) 2,487 3,147 4,527 5,553 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (GAAP) – (d) + (f) 27,289 26,118 26,816 25,447 22,670 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (Non-GAAP) – (d) + (g) 22,080 22,789 24,788 23,891 21,836 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉลี่ย (Non-GAAP) * – (h) 22,435 23,789 24,340 22,864 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) รายได้สุทธิของ GAAP (ขาดทุน) – [(a) + (b)] / (h) 21.4% -1.9% 11.8% 15.8% รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแบบ non-GAAP – [(a) + (c)] / (h) 23.0% 4.3% 12.5% 14.9% ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รายได้สุทธิของ GAAP (ขาดทุน) – (b) / (e) 22.0% -2.9% 13.3% 19.2% รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแบบ non-GAAP – (c) / (e) 23.7% 4.1% 14.1% 18.1% * ค่าเฉลี่ยสำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าทันที (1) รายละเอียดการปรับรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (GAAP): ก่อน ภาษี ผลกระทบภาษีเงินได้ หลังจาก ภาษี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การปรับเปลี่ยน: เพิ่ม: ผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาด 514 (112) 402 เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 15 — 15 หัก: กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์, Net (17) 9 (8) หัก: สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออกจากแคนาดา — (45) (45) รวม 512 (148) 364 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การปรับเปลี่ยน: เพิ่ม: ผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาด (74) 16 (58) เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 1,868 (392) 1,476 เพิ่ม: ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net 47 (10) 37 รวม 1,841 (386) 1,455 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การปรับเปลี่ยน: เพิ่ม: ผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาด 51 (11) 40 เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 275 (60) 215 หัก: กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์, Net (124) 27 (97) รวม 202 (44) 158 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 การปรับเปลี่ยน: เพิ่ม: ผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาด (93) 20 (73) เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 153 (34) 119 หัก: กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์, Net (175) 38 (137) หัก: ผลกระทบของการปฏิรูปภาษี — (110) (110) รวม (115) (86) (201) ROCE & ROE หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลอัตราส่วน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ตารางต่อไปนี้กระทบยอดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สุทธิ (GAAP) หนี้ปัจจุบันและระยะยาว (GAAP) และมูลค่ารวมเป็นทุน (GAAP) เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี (Non-GAAP) หนี้สุทธิ (Non-GAAP) และมูลค่ารวมเป็นทุน (Non-GAAP) ตามลำดับ ซึ่งใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) และผลตอบแทนจากทุน (ROE) EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางรายที่ใช้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี หนี้สุทธิ และมูลค่ารวมเป็นทุน (Non-GAAP) ในการคำนวณ ROCE ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม 2017 2016 2015 ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ (GAAP) 274 282 237 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เรียกเก็บ (อิงจาก 35%) (96) (99) (83) ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี (Non-GAAP) – (ก) 178 183 154 รายได้สุทธิ (ขาดทุน) (GAAP) – (ข) 2,583 (1,097) (4,525) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด – (ง) 16,283 13,982 12,943 ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย* – (จ) 15,133 13,463 15,328 หนี้ปัจจุบันและระยะยาว (GAAP) – (f) 6,387 6,986 6,655 หัก: เงินสด (834) (1,600) (719) หนี้สุทธิ (Non-GAAP) – (g) 5,553 5,386 5,936 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (GAAP) – (d) + (f) 22,670 20,968 19,598 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (Non-GAAP) – (d) + (g) 21,836 19,368 18,879 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยเฉลี่ย (Non-GAAP)* – (h) 20,602 19,124 20,206 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) รายได้สุทธิของ GAAP (ขาดทุน) – [(a) + (b)] / (h) 13.4 % -4.8 % -21.6% ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รายได้สุทธิของ GAAP (ขาดทุน) – (b) / (e) 17.1 % -8.1% -29.5 % * ค่าเฉลี่ยสำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าทันที ROCE & ROE (ต่อ) หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลอัตราส่วน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 2014 2013 2012 ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ (GAAP) 201 235 214 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เรียกเก็บ (อิงจาก 35%) (70) (82) (75) ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี (Non-GAAP) – (ก) 131 153 139 รายได้สุทธิ (GAAP) – (ข) 2,915 2,197 570 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด – (ง) 17,713 15,418 13,285 ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย* – (จ) 16,566 14,352 12,963 หนี้ปัจจุบันและระยะยาว (GAAP) – (f) 5,906 5,909 6,312 หัก: เงินสด (2,087) (1,318) (876) หนี้สุทธิ (Non-GAAP) – (g) 3,819 4,591 5,436 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (GAAP) – (d) + (f) 23,619 21,327 19,597 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (Non-GAAP) – (d) + (g) 21,532 20,009 18,721 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยเฉลี่ย (Non-GAAP)* – (h) 20,771 19,365 17,878 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) รายได้สุทธิของ GAAP – [(a) + (b)] / (h) 14.7% 12.1 % 4.0% ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รายได้สุทธิของ GAAP – (b) / (e) 17.6 % 15.3% 4.4% * ค่าเฉลี่ยสำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าทันที รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้น Boe และต่อจำนวนเงินของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางรายที่ตรวจสอบส่วนประกอบและ/หรือกลุ่มของส่วนประกอบบางอย่างของรายได้ ต้นทุน และ/หรืออัตรากำไรต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ส่วนประกอบเหล่านี้บางส่วนได้รับการปรับปรุงสำหรับรายการที่ไม่เกิดซ้ำและบางรายการตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปริมาณ – ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน – (ก) 79.4 77.7 75.3 70.1 73.7 รายได้รวมจากการดำเนินงานและอื่นๆ (ข) 6,044 4,765 4,139 3,694 2,965 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด (c) 3,516 3,294 2,968 2,762 2,477 รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) (ง) 2,528 1,471 1,171 932 488 รายได้ของหลุมผลิต น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 3,246 2,929 2,699 2,251 1,711 ของเหลวก๊าซธรรมชาติ 583 548 367 314 229 ก๊าซธรรมชาติ 847 568 404 625 302 รายได้รวมของหลุมผลิต – (จ) 4,676 4,045 3,470 3,190 2,242 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่าและดี 325 270 270 270 261 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 228 219 214 202 195 การรวบรวมและประมวลผลต้นทุน 147 145 128 139 119 ทั่วไปและการบริหาร 139 142 120 110 113 ภาษีอื่นนอกเหนือจากรายได้ 316 277 239 215 114 ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ 38 48 45 47 53 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (ไม่รวม DD&A และ ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) (f) 1,193 1,101 1,016 983 855 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (DD&A) 910 927 914 900 870 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (g) 2,103 2,028 1,930 1,883 1,725 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 42 44 35 33 41 ต้นทุนรูแห้ง 43 4 13 11 — การด้อยค่า 206 82 44 44 143 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP) 291 130 92 88 184 หัก: การด้อยค่าบางอย่าง(1) — (13) (1) (1) (86) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP) 291 117 91 87 98 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP)) – (h) 2,394 2,158 2,022 1,971 1,909 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP)) – (i) 2,394 2,145 2,021 1,970 1,823 รายได้รวมของหลุมผลิตหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP)) 2,282 1,887 1,448 1,219 333 รายได้รวมของหลุมผลิตหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP)) 2,282 1,900 1,449 1,220 419 รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้น Boe และต่อจำนวนเงินของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (GAAP) รายได้จากการดำเนินงานเฉลี่ยประกอบและอื่นๆ ต่อ Boe – (ข) / (ก) 76.12 61.33 54.97 52.70 40.23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลี่ยต่อ Boe – (c) / (a) 44.28 42.40 39.42 39.40 33.61 รายได้เฉลี่ยจากการดำเนินงาน (ขาดทุน) คอมโพสิตต่อ Boe – (ง) / (ก) 31.84 18.93 15.55 13.30 น. 6.62 รายได้หลุมผลิตเฉลี่ยแบบผสมต่อ Boe – (e) / (a) 58.88 52.07 46.07 45.49 30.39 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และ ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – (f) / (a) 15.02 14.19 13.48 14.02 11.60 มาร์จิ้นเฉลี่ยรวมต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และ ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (f) / (a)] 43.86 37.88 32.59 31.47 18.79 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวมการสำรวจทั้งหมด ค่าใช้จ่าย) – (g) / (a) 26.48 26.12 25.61 26.86 23.41 อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อ Boe (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (g) / (a)] 32.40 25.95 20.46 18.63 6.98 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงการสำรวจทั้งหมด ค่าใช้จ่าย) – (ซ) / (ก) 30.15 27.79 26.85 28.12 25.90 มา ร์จิ้นเฉลี่ยคอมโพสิตต่อ Boe (รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (h) / (a)] 28.73 24.28 19.22 17.37 4.49 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (Non-GAAP) ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงการสำรวจทั้งหมด ค่าใช้จ่าย) – (i) / (a) 30.14 27.62 26.85 28.11 24.72 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (รวมถึง Total ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ) – [(e) / (a) – (i) / (a)] 28.74 24.45 19.25 17.38 5.67 (1) โดยทั่วไป EOG ไม่รวมการด้อยค่าซึ่ง (i) เนื่องมาจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ii) ที่เกี่ยวข้องกับการขายคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซบางอย่าง หรือ (iii) ผลของเหตุการณ์หรือการตัดสินใจอื่น ๆ (เช่น การทบทวน EOG เป็นระยะ คุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซหรือทรัพย์สินอื่นๆ) EOG เชื่อว่าการยกเว้นการด้อยค่าเหล่านี้จากต้นทุนการสำรวจทั้งหมดนั้นเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เนื่องจากการด้อยค่าดังกล่าวมีสาเหตุจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ EOG (เทียบกับ ตัวอย่างเช่น การด้อยค่าที่เกิดจากคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซที่พิสูจน์แล้วของ EOG ว่าไม่มีประสิทธิผล อย่างที่คิดไว้แต่แรก) รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้น Boe และต่อจำนวนเงินของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปี 2564 2020 2019 2018 2017 ปริมาณ – ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน – (ก) 302.5 275.9 298.6 262.5 222.3 รายได้รวมจากการดำเนินงานและอื่นๆ (ข) 18,642 11,032 17,380 17,275 11,208 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด (c) 12,540 11,576 13,681 12,806 10,282 รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) (ง) 6,102 (544) 3,699 4,469 926 รายได้ของหลุมผลิต น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 11,125 5,786 9,613 9,517 6,256 ของเหลวก๊าซธรรมชาติ 1,812 668 785 1,128 730 ก๊าซธรรมชาติ 2,444 837 1,184 1,302 922 รายได้รวมของหลุมผลิต – (จ) 15,381 7,291 11,582 11,947 7,908 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่าและดี 1,135 1,063 1,367 1,283 1,045 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 863 735 758 747 740 การรวบรวมและประมวลผลต้นทุน 559 459 479 437 149 ทั่วไปและการบริหาร (GAAP) 511 484 489 427 434 หัก: การระงับคดีทางกฎหมาย – การบอกเลิกสิทธิการเช่าก่อนกำหนด — — — — (10) หัก: ต้นทุนการทำรายการร่วมทุน — — — — (3) หัก: การเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยร่วมที่ถือว่าไม่สามารถเรียกเก็บได้ — — — — (5) ทั่วไปและการบริหาร (Non-GAAP) (1) 511 484 489 427 416 ภาษีอื่นนอกเหนือจากรายได้ 1,047 478 800 772 545 ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ 178 205 185 245 274 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (ไม่รวม DD&A และค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (f) 4,293 3,424 4,078 3,911 3,187 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (ไม่รวม DD&A และ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (g) 4,293 3,424 4,078 3,911 3,169 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (DD&A) 3,651 3,400 3,750 3,435 3,409 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (h) 7,944 6,824 7,828 7,346 6,596 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (i) 7,944 6,824 7,828 7,346 6,578 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 154 146 140 149 145 ต้นทุนรูแห้ง 71 13 28 5 5 การด้อยค่า 376 2,100 518 347 479 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP) 601 601 2,259 686 501 629 หัก: การด้อยค่าบางอย่าง(2) (15) (1,868) (275) (153) (261) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP) 586 391 411 348 368 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP)) – (j) 8,545 9,083 8,514 7,847 7,225 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non- GAAP)) – (k) 8,530 7,215 8,239 7,694 6,946 รายได้ของหลุมผลิตรวมหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (รวม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP)) 6,836 (1,792) 3,068 4,100 683 รายได้ของหลุมผลิตรวมหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (รวมถึง ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP)) 6,851 76 3,343 4,253 962 รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้น Boe และต่อจำนวนเงินของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปี 2564 2020 2019 2018 2017 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (GAAP) รายได้จากการดำเนินงานเฉลี่ยประกอบและอื่นๆ ตาม Boe – (b) / (a) 61.63 39.99 58.20 65.81 50.42 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลี่ยต่อ Boe – (c) / (a) 41.46 41.96 45.81 48.79 46.25 รายได้เฉลี่ยจากการดำเนินงาน (ขาดทุน) ต่อ Boe – (d) / (a) 20.17 (1.97) 12.39 17.02 4.17 รายได้หลุมผลิตเฉลี่ยแบบผสมต่อ Boe – (e) / (a) 50.84 26.42 38.79 45.51 35.58 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – (f) / (a) 14.19 12.39 13.66 14.90 14.34 มาร์จิ้นเฉลี่ยรวมต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และ ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (f) / (a)] 36.65 14.03 25.13 30.61 21.24 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (h) / (a) 26.26 24.71 26.22 27.99 29.67 มา ร์จิ้นเฉลี่ยผสมต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (h) / (a)] 24.58 1.71 12.57 17.52 5.91 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (j) / (a) 28.25 32.92 28.51 29.89 32.50 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (j) / (a)] 22.59 (6.50) 10.28 15.62 3.08 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (Non-GAAP) ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – (g) / (a) 14.19 12.39 13.66 14.90 14.25 มาร์จิ้นเฉลี่ยรวมต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และ ต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (g) / (a)] 36.65 14.03 25.13 30.61 21.33 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (i) / (a) 26.26 24.71 26.22 27.99 29.59 อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (i) / (a)] 24.58 1.71 12.57 17.52 5.99 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (k) / (a) 28.20 26.13 27.60 29.32 31.24 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (k) / (a)] 22.64 0.29 11.19 16.19 4.34 (1) EOG เชื่อว่าการยกเว้นรายการที่อ้างถึงข้างต้นจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารนั้นเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เนื่องจาก EOG มองว่ารายการดังกล่าวไม่เกิดขึ้นซ้ำ (2) โดยทั่วไป EOG ไม่รวมการด้อยค่าซึ่ง (i) เนื่องมาจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ii) ที่เกี่ยวข้องกับการขายคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซบางอย่าง หรือ (iii) ผลของเหตุการณ์หรือการตัดสินใจอื่น ๆ (เช่น การทบทวน EOG เป็นระยะ คุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซหรือทรัพย์สินอื่นๆ) EOG เชื่อว่าการยกเว้นการด้อยค่าเหล่านี้จากต้นทุนการสำรวจทั้งหมดนั้นเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เนื่องจากการด้อยค่าดังกล่าวมีสาเหตุจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ EOG (เทียบกับ ตัวอย่างเช่น การด้อยค่าที่เกิดจากคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซที่พิสูจน์แล้วของ EOG ว่าไม่มีประสิทธิผล อย่างที่คิดไว้แต่แรก)ได้ของหลุมผลิต น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 4,317 4,935 9,742 ของเหลวก๊าซธรรมชาติ 437 408 934 ก๊าซธรรมชาติ 742 1,061 1,916 รายได้รวมของหลุมผลิต – (จ) 5,496 6,404 12,592 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่าและดี 927 1,182 1,416 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 764 849 972 การรวบรวมและประมวลผลต้นทุน 123 146 146 ทั่วไปและการบริหาร (GAAP) 395 367 402 หัก: ค่าใช้จ่ายเกษียณอายุโดยสมัครใจ (42) — — หัก: ต้นทุนการได้มา (5) — — หัก: การระงับคดีทางกฎหมาย – การบอกเลิกสิทธิการเช่าก่อนกำหนด — (19) — ทั่วไปและการบริหาร (Non-GAAP) (1) 348 348 402 ภาษีอื่นนอกเหนือจากรายได้ 350 422 758 ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ 282 237 201 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (ไม่รวม DD&A และค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (f) 2,841 3,203 3,895 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (ไม่รวม DD&A และค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (g) 2,794 3,184 3,895 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (DD&A) 3,553 3,314 3,997 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (h) 6,394 6,517 7,892 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (i) 6,347 6,498 7,892 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 125 149 184 ต้นทุนรูแห้ง 11 15 48 การด้อยค่า 620 6,614 744 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP) 756 6,778 976 หัก: การด้อยค่าบางอย่าง(2) (321) (6,308) (824) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP) 435 470 152 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (GAAP)) – (j) 7,150 13,295 8,868 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด (Non-GAAP)) – (k) 6,782 6,968 8,044 รายได้ของหลุมผลิตรวมหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (GAAP) (รวมถึง Total ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (GAAP)) (1,654) (6,891) 3,724 รายได้ของหลุมผลิตรวมหักต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Non-GAAP) (รวมถึง Total ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Non-GAAP)) (1,286) (564) 4,548 รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้น Boe และต่อจำนวนเงินของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 2016 2015 2014 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (GAAP) รายได้จากการดำเนินงานเฉลี่ยประกอบและอื่นๆ ตาม Boe – (b) / (a) 37.32 41.92 83.07 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลี่ยต่อ Boe – (c) / (a) 43.30 73.93 58.92 รายได้เฉลี่ยจากการดำเนินงาน (ขาดทุน) ต่อ Boe – (d) / (a) (5.98) (32.01) 24.15 รายได้หลุมผลิตเฉลี่ยแบบผสมต่อ Boe – (e) / (a) 26.82 30.66 58.01 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – (f) / (a) 13.86 15.33 17.95 มาร์จิ้นเฉลี่ยรวมต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (f) / (a)] 12.96 15.33 40.06 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (h) / (a) 31.19 31.20 36.38 มาร์จิ้นเฉลี่ยผสมต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (h) / (a)] (4.37) (0.54) 21.63 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (j) / (a) 34.88 63.64 40.85 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (j) / (a)] (8.06) (32.98) 17.16 การคำนวณเทียบเท่าน้ำมัน (Boe) ต่อบาร์เรล (Non-GAAP) ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – (g) / (a) 13.64 15.25 17.95 มาร์จิ้นเฉลี่ยรวมต่อ Boe (ไม่รวม DD&A และต้นทุนการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (g) / (a)] 13.18 15.41 40.06 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (i) / (a) 30.98 31.11 36.38 อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อ Boe (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (i) / (a)] (4.16) (0.45) 21.63 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – (k) / (a) 33.10 33.36 37.08 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) – [(e) / (a) – (k) / (a)] (6.28) (2.70) 20.93 (1) EOG เชื่อว่าการยกเว้นรายการที่อ้างถึงข้างต้นจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารนั้นเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เนื่องจาก EOG มองว่ารายการดังกล่าวไม่เกิดขึ้นซ้ำ (2) โดยทั่วไป EOG ไม่รวมการด้อยค่าซึ่ง (i) เนื่องมาจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ii) ที่เกี่ยวข้องกับการขายคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซบางอย่าง หรือ (iii) ผลของเหตุการณ์หรือการตัดสินใจอื่น ๆ (เช่น การทบทวน EOG เป็นระยะ คุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซหรือทรัพย์สินอื่นๆ) EOG เชื่อว่าการยกเว้นการด้อยค่าเหล่านี้จากต้นทุนการสำรวจทั้งหมดนั้นเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เนื่องจากการด้อยค่าดังกล่าวมีสาเหตุจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ EOG (เทียบกับ ตัวETP Polkadot ที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพเสนอรางวัลการปักหลัก ฟอน 5.0% แอ และลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ฟอน 0.0% ที่ดี

Saint Helier, Jersey , 24 กุมภุภพัฒนธ์ 2565 / พีพีออ์์์ิวส์ไวิวส์ไวด์ / – Coinshares (“The Company” หหือ “The Emitter”) (Nasdaq First North Growth Market: CS; USOTCQX: CNSRF ) , ผู้จัดการรายใหญ่ที่สุดของยุโรปด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Vermit Wirteninem (AUM) มูลมูล่่ 3.5 ล้ท่วม ดอลลดอลลดอลล์ USD, หมวกประกาศในวันนี้ว่า ลิตภัณฑ์ (ETP) polkadot ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลิตภัณฑ์ (ETP) ของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ใน Swiss Stock Exchange Six ใใ ซูซูกิเป็นรายชื่อของลายจุดที่ปลอดภัยของ CuShares (Ticker: CDOT) ระวังเพื่อให้นักลงทุนในยุโรปเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านวิธีการที่มีการควบคุม

CoinShares ค่าธรรมเนียมการจัดการ Polkadot ที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพ
: ลดลงเหลือ 0.0%
Premium: 5.0%
ประจำ ISIN: GB00BNRRFW10
Ticker:
CDOT WKN: A3GVC0

ETP ที่เดิมพันไว้ของ CoinShares ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงโปรโตคอลพิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียและรางวัลสำหรับการเข้าร่วมในการรักษาความปลอดภัย เพิ่ม ETP นำคุณสมบัติเหรียญมาใช้เมื่อได้รับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง ผู้ออกประกาศอย่างเป็นทางการในการลดค่าธรรมเนียมการจัดการเป็น 0.0% ทุกปี และรางวัลการปักหลักเพิ่มเติม 5.0% สำหรับ Polkadot

Townsend Lansing หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ CoinShares ให้ความเห็นว่า: “SIX Swiss Exchange เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมแห่งแรกในยุโรปที่อนุญาตให้ซื้อขาย ETP เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และนักลงทุนชาวสวิสด้านดิจิทัลเรายินดีที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพของเรา Polkadot ETP ที่จะจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สำรวจพื้นที่คริปโตเคอเรนซี่ในวงกว้างขึ้น”

ไม่นานก่อนการเข้าจดทะเบียน CoinShares ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่และเบื้องต้นทั้งปี 2564ซึ่งเป็นผลประกอบการทางการเงินทั้งปีและไตรมาสที่สี่ที่ดีที่สุด

ข้อมูลกับ CoinShares Group

CoinShares ที่บริษัทการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จัดการทรัพย์สินนับพันล้านในนามของฐานลูกค้าทั่วโลกภารกิจของเราคือการขยายการเข้าถึงระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงสิ่งนี้ได้อย่างมั่นใจและโปร่งใส ใหม่ asset class CoinShares ปากกา Nasdaq First North Growth Market ของ Ticker CSและ OTCQX ของ Ticker CNSRFNachfrage nach Cybersicherheitslösungen ฟอน BlueVoyant ดึงข้อมูล dreistelliges Wachstum และ

ิวยอิยอิวยอก , 24 กุมภ์กุมภ์พัฒนธ์ 2565 / พีอ อ์์์ิวส์ไวิว์ไวด์ / พีออ์ยิวส์ไวิว์ไว์ / – Bluevoyant แพลตฟอร์มชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับภายในและ การป้องกันภัยทางไซเบอร์ภายนอก วันนี้ได้ประกาศบทสรุปของซีรีส์ D-Round Liberty Strategic Capital ซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา Steven T มนูชิน ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำบริษัทไพรเวทอิควิตี้ เป็นผู้นำรอบ 250 ล้านดอลลาร์ โดยทั้งรายใหม่และรายที่มีอยู่ กักลงลงทุ ลงลงทุทุ Temasec Group), Eden Global Partners (ใใ ิวยอิยวย อ๊อก -based Investment company สำหสำหับ Growth Capital) และ 8VC Eden’s ลงทะเบียน บริษัทย่อย โบรกเกอร์-ตัวแทนจำหน่าย Eden Global Capital Partners, ทำหน้าที่ และ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ และ ร่วมกัน กับ Morgan Stanley และ co-placement agent สำหรับรอบมนูชิน เข้าเป็นกรรมการ BlueVoyant

กิโลกรัมลงลงลงนี้จะช่วยให้บริษัทตะลึงกับทักษะทางเทคนิคขั้นสูงที่เราสามารถเร่งความเร็วได้ กกรขใดตัว ใน ปี 2564 ซึ่งก็มีแรงผลักดันการเติบโตอย่างน่าฝันที่มีบริษัทในปี 2564 ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านทางกก รขยี ตัว ขยายไปยังกว่า 10 ประเทศตั้งแต่ปี 2018 BlueVoyant ได้เพิ่มรายได้ประจำปีเฉลี่ย 117%.

“เมื่อเราก่อตั้ง BlueVoyant เรารู้ว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังกลายเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆ ที่ธุรกิจและรัฐบาลต้องเผชิญอย่างรวดเร็ว และทีมของเรากำลังดำเนินการอย่างมีเอกลักษณ์รอ ” ปี ที่เราเติบโตขึ้นเป็นพนักงานมากกว่า 560 คน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 700 ราย ความต้องการในตลาดมีมหาศาลและเราเห็นว่าแนวโน้มนี้ยังคงเพิ่มขึ้น

Tom Glocer ปปะธะธะธ กกมกมกมกบบิหิหิหห และ Co-founder of Bluevoyant กล่กล่ว ึงึง: “ในฐานะที่เป็น Guiding director ให้กับบริษัท Fortune 100 สองแห่ง ผมเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโลกไซเบอร์ขั้นสูง โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับความต้องการนี้ในปีต่อๆ ไป และ Bluevoyant ก็พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอกของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก”

ใช้งานจริง จานสี Cybersicherheits-Tools, ตายแล้วจากตัวเลือกอื่น, ใช้งาน Cyberverteidiger ที่ด้านบน จาก damit zu kämpfen, Angreifer davon abzuhalten, ihr geistiges Eigentum und ihre zu kämpfen, มากกว่า เครือข่ายอื่นๆ หยุด Das renommierte Team von BlueVoyant kommt aus einigen der fortschrittlichsten Cyberverteidigungsumgebungen der Welt, ผู้ตรวจสอบบัญชี Regierungsbehörden, Verteidigungseinrichtungen และ unternehmenskritische Unternehmen

BlueVoyant หมวกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปกป้องทางไซเบอร์ได้เปรียบเหนือผู้โจมตีโดยการจัดหาเทคโนโลยี telemetry และความเชี่ยวชาญที่ป้องกันการตอบกลับวิธีการของ บริษัท ที่เน้นผลลัพธ์และเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมฟังก์ชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในและภายนอกเป็นหนึ่งเดียว แพลตฟอร์มพวกเขาได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำที่รู้วิธีปรับใช้ ปกป้อง และตอบสนอง

“ในมุมมองของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น Bluevoyant ได้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของ Managed Detection and Response, Cyber ​​​​Risk Management for Third Party Protection against Digital Risks และ มือออชีพ Cyber ​​​​Security Services ตำแหนตำ งิ่งมัตติตี้” และทีมผู้บริหารระดับแนวหน้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วนี้”

BlueVoyant ยังคงขยายธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:

การตรวจจับและการตอบสนองที่มีการจัดการ- 24/7 Erkennung und Reaktion ใน Kundennetzwerken und Endpunkten
การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของบุคคลที่สาม- Schutz der Lieferkette und des Anlageportfolios
การป้องกันความเสี่ยงด้านดิจิทัล- Echtzeit-Transparenz der externen เบโดรฮูเกน
บริการระดับมืออาชีพ- unternehmenskritische Cybersicherheitsdienste
ข้อมูลสำหรับ BlueVoyant